ردیفشرح فعالیتتاریخ انجام
1مشاور آماری مجله علمی پژوهشی افق دانش1388/06
2عضو شورای مشورتی رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره هندوستان1387/06