ردیفشرح فعالیتتاریخ انجام
1فعالیت فرهنگی-عضو هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری1388/03
2مشاور آماری آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران1385/06
3عضو شورای پژوهشی بیمارستان امام رضا (ع)1384/02
4فعالیت فرهنگی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران-مومبای1387/01